GRIT Application FAQs - Tagalog

[header] Impormasyon tungkol sa aplikasyon sa GRIT at sa proseso ng pagpili

 

T: Wala akong natanggap na e-mail o text ng kumpirmasyon, natanggap ba ang aplikasyon ko?

S: Kapag nakumpleto nang matagumpay ang aplikasyon, makakarating ka sa panghuling screen na nagsasabing: "Pinasasalamatan ka namin para sa inilaan mong oras sa pagsagot ng survey na ito. Nairekord na ang iyong sagot. (We thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded.)" Hangga't nakita mo ang screen na iyon, ang ibig sabihin nito ay naipasok ka na sa lottery. Dahil protektado at kumpidensyal ang impormasyong ibinahagi mo sa aplikasyon, hindi pinapayagan ang United Way at Lungsod ng Tacoma na malaman kung sino ang nag-apply sa pilot—ang mga hiwalay na team ng mananaliksik lamang sa Sentro para sa Pananaliksik sa Garantisadong Kita (Center for Guaranteed Income Research) ang may access sa impormasyong iyon sa ngayon.

 

T: Natapos ko ang aplikasyon ko at nairekord ito, ano na ang mangyayari ngayon?

S: Mayroong dalawang prosesong hakbang sa pagsusuri at pagpili ng mga aplikasyon

  1. Ang mga aplikasyon ay pinoproseso ng mga hiwalay na mananaliksik sa Sentro para sa Pananaliksik sa Garantisadong Kita sa University of Pennsylvania para matiyak na walang pagdodoble at natutugunan ng lahat ng entry ang mga pamantayan ng kwalipikasyon para sa Lumalagong Katatagan sa Tacoma (Growing Resilience in Tacoma, GRIT).
  2. Pagkatapos, paghihiwa-hiwalayin nang random sa tatlong iba-ibang pangkat ang mga aplikasyon para matiyak na walang kinikilingan:
    1. Mga kalahok na tatanggap: mga tao na makakatanggap ng pera kada buwan at magiging karapat-dapat na lumahok sa mga survey na may bayad para malaman pa namin ang tungkol sa garantisadong kita;
    2. Mga kalahok na kontrol: mga tao na hindi makakatanggap ng pera kada buwan, pero magiging karapat-dapat na tumanggap ng mga gift card sa pamamagitan ng pagsagot sa mga survey para sa pananaliksik sa panahon ng pilot para malaman pa namin ang tungkol sa mga pangagailangan ng mga residente namin at ng Tacoma; at
    3. Mga hindi kalahok

 

T: Paano ko malalaman kung napili ako para lumahok?

S: Magsisimulang makipag-ugnayan sa mga kalahok ang kawani ng GRIT para maabisuhan ang mga ito oras na makumpleto ang proseso nang random na pagpili.

Kung napili ka para lumahok sa pangkat ng mga kalahok na kontrol, o "pangkat ng survey", makakatanggap ka ng notipikasyon mula sa kawani na tumutulong sa pananaliksik na mayroong mas maraming impormasyon para sa iyo.

Inaasahan naming magkaroon ng mga notipikasyon sa unang bahagi ng Setyembre.

 

T: Wala akong natanggap na balita mula sa kahit sino, ibig bang sabihin nito ay hindi ako napili?

S: Ia-update namin ang website na ito kapag nakumpleto na ang lahat ng notipikasyon. Kung tiningnan mo ang website at sinabi nitong natapos na ang mga notipikasyon sa mga kalahok, pero walang nakipag-ugnayan sa iyo, ibig sabihin ay hindi ka napili para lumahok. 

 

T: Bakit hindi ako makakatanggap ng notipikasyon kung HINDI ako napili?

S: Maaari lamang gamitin para sa mga layunin ng pananaliksik ang ibinahagi mong impormasyon sa pamamagitan ng aplikasyon, kaya hindi pinapayagan ang United Way at Lungsod ng Tacoma na magkaroon ng access sa data para sa mga indibidwal na hindi napili. Ibig sabihin nito, hindi kami maaaring makipag-ugnayan sa iyo para sabihin kung hindi ka napili para lumahok. Tingnan ang website na ito para manatiling na-update sa proseso ng notipikasyon.

 

T: Hindi ako napili para lumahok pero kailangan ko pa din ng tulong, mayroon bang anumang sanggunian na available 

para sa akin?

S: Oo! Maraming available na programa sa buong lungsod na gusto naming tiyakin na maaari mong i-access. Mag-click sa website ng United Way of Pierce County para sa impormasyon sa 2-1-1 na mga serbisyo. Bisitahin ang mga website na ito para malaman pa kung anong mga programa at sanggunian ang available para sa mga residente ng Tacoma na nangangailangan ng tulong.