GRIT Application FAQs - Vietnamese

[header] Thông tin về quy trình nộp đơn và lựa chọn của chương trình GRIT

 

H: Tôi chưa nhận được email hay tin nhắn xác nhận, liệu đơn của tôi đã được tiếp nhận chưa?

Đ: Sau khi hoàn thành đơn thành công, quý vị sẽ được chuyển sang một màn hình cuối cùng có dòng: "We thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded." (Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian trả lời khảo sát này. Phần trả lời của quý vị đã được ghi nhận.) Nếu đã nhìn thấy màn hình đó, có nghĩa là quý vị đã được tham gia rút thăm trúng thưởng. Do thông tin mà quý vị đã chia sẻ trong đơn được bảo vệ và bảo mật, United Way và Thành Phố Tacoma không được phép biết những ai đã nộp đơn tham gia thí điểm, mà hiện tại, chỉ có nhóm nghiên cứu độc lập tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thu Nhập Bảo Đảm (Center for Guaranteed Income Research) mới được tiếp cận thông tin đó.

 

H: Tôi đã hoàn thành đơn và đơn đã được ghi nhận, quy trình tiếp theo là gì?

Đ: Quy trình gồm hai bước là đánh giá và lựa chọn đơn

  1. Đơn sẽ do các nghiên cứu viên độc lập tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thu Nhập Bảo Đảm tại Đại Học Pennsylvania xử lý, để đảm bảo là đơn không bị trùng lặp và tất cả các hồ sơ nộp vào đều đáp ứng tiêu chí về điều kiện của chương trình Ngày Một Vững Vàng ở Tacoma (Growing Resilience In Tacoma, GRIT).
  2. Sau đó, đơn sẽ được phân loại ngẫu nhiên vào ba nhóm khác nhau để đảm bảo không có sự thiên vị hay thành kiến:
    1. Người tham gia tiếp nhận: người sẽ nhận được tiền mặt hằng tháng và sẽ đủ điều kiện tham gia các khảo sát có trả công, để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về thu nhập bảo đảm;
    2. Người tham gia kiểm soát: những người sẽ không nhận tiền hằng tháng, nhưng sẽ đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng nếu trả lời các khảo sát nghiên cứu trong giai đoạn thí điểm, để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về Tacoma và nhu cầu của người dân; và
    3. Người không tham gia

 

H: Làm sao để biết là tôi đã được chọn tham gia?

Đ: Nhân viên của GRIT sẽ bắt đầu liên lạc với những người tham gia tiếp nhận để thông báo cho họ ngay khi quy trình lựa chọn ngẫu nhiên đã hoàn tất.

Nếu quý vị đã được lựa chọn tham gia vào nhóm người tham gia kiểm soát hay nhóm "khảo sát", quý vị sẽ nhận được thông báo từ nhân viên hỗ trợ nghiên cứu viên - họ sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý vị.

Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành thông báo vào đầu tháng 9.

 

H: Tôi chưa thấy có ai liên lạc, như vậy có phải là tôi không được chọn không?

Đ: Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng này sau khi hoàn tất mọi công việc thông báo. Nếu quý vị kiểm tra trang mạng và thấy rằng chúng tôi đã hoàn thành việc thông báo cho người tham gia nhưng chưa có ai liên lạc với quý vị, thì như vậy có nghĩa là quý vị đã không được chọn tham gia. 

 

H: Tại sao tôi không được thông báo nếu KHÔNG được chọn?

Đ: Thông tin mà quý vị đã chia sẻ qua đơn chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, do đó, United Way và Thành Phố Tacoma không được phép tiếp cận dữ liệu của những người không được chọn. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể liên lạc với quý vị để thông báo nếu quý vị không được chọn tham gia. Xin kiểm tra trang mạng này để liên tục cập nhật về quy trình thông báo.

 

H: Tôi đã không được chọn tham gia nhưng tôi vẫn cần được trợ giúp, liệu có nguồn hỗ trợ nào 

dành cho tôi không?

Đ: Có! Trên khắp thành phố có nhiều chương trình mà chúng tôi muốn chắc chắn là quý vị có thể tiếp cận. Hãy nhấp vào các chương trình trên trang mạng của United Way of Pierce County để xem thông tin về các dịch vụ 2-1-1. Vui lòng truy cập các trang mạng này để tìm hiểu thêm về những chương trình và nguồn hỗ trợ sẵn có dành cho cư dân Tacoma đang cần được hỗ trợ.